Regulamin

 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin sklepu internetowego sklep-viessmann.pl określa zasady dokonywania zamówień Towarów dostępnych w Serwisie (*Sklepie Internetowym) pod adresem sklep-viessmann.pl i stosuje się przy sprzedaży towarów przez Sprzedającego. Warunkiem dokonania zakupu jest akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem.
 2. Każdy Użytkownik Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep-viessmann.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183975, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł. w całości opłaconym, NIP 692-02-12-005, tel. 801002345, mail: info@sklep-viessmann.pl.
 4. Użyte w Regulaminie terminy, pisane dużą literą, oznaczają:
  4.1. Sprzedający – to Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183975, o kapitale zakładowym w wysokości 2.000.000 zł. w całości opłaconym NIP 692-02-12-005, tel. 801002345, mail: info@sklep-viessmann.pl, sprzedająca Towary Kupującemu, zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym Regulaminie. Sprzedający jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4.2. Kupujący – to osoba fizyczna, w tym konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której odpowiednie przepisy polskiego prawa przyznają zdolność prawną;
  4.3. Towary – to rzeczy prezentowane w Sklepie Internetowym wraz z dokładnym opisem ich cech i funkcjonalności, pochodzące wyłącznie z oferty handlowej Sprzedającego, które mogą stanowić przedmiot umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  4.4. Sklep Internetowy – witryna internetowa Sprzedającego dostępna pod adresem sklep-viessmann.pl umożliwiająca Kupującym dokonywanie zakupu Towarów;
  4.5. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
  4.6. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie sklep-viessmann.pl umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  4.7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.
  4.8. Zamówienie (Zamówienie z obowiązkiem zapłaty) – oświadczenie woli Kupującego o bezpośrednim zamiarze zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, składane za pomocą Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty Kosztu Zamówienia przez Kupującego;
  4.9. Cena - wartość wszystkich zamówionych przez Kupującego Towarów brutto;
  4.10. Koszt Zamówienia – cena + koszt przesyłki Towaru + koszt wybranego sposobu płatności (według stawek operatora płatności);
  4.11. Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia do realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego, stanowiące zawarcie przez Kupującego i Sprzedającego umowy sprzedaży Towaru.
  4.12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa zawarta na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344 z późn. zm.), na podstawie której Kupujący zakłada Konto.
  4.13. Konto – usługa elektroniczna w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane Kupującego oraz informacje o złożonych Zamówieniach, chronione indywidualnym loginem i hasłem.
  4.14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem strony internetowej: sklep-viessmann.pl
 5. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towary wolne od wad.
 6. Podany w pkt 4.1. adres mailowy oraz numer telefonu są obowiązujące w kontaktach ze Sprzedającym.
 7. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Towaru jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest przez Sprzedającego nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego po zalogowaniu na Konto, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w pkt 4.1. powyżej.
 9. Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zainstalowana aktualna wersja przeglądarki internetowej: Firefox, Edge, Opera, Chrome, Safari; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 11. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedającego oraz osób trzecich. Kupujący jest obowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem prawnym i faktycznym. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Ceny Towarów podane przez Sprzedającego są cenami netto oraz brutto (zawierają podatek VAT).
 13. Sprzedający proponuje następujące sposoby porozumiewania się na odległość:
  13.1. kontakt mailowy na adres: info@sklep-viessmann.pl
  13.2. kontakt telefoniczny pod numerem: 801002345, kontakt w sprawie złożonych zamówień 32/2220321
  13.3. kontakt korespondencyjny na adres: Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław.
 14. Sprzedający nie przewiduje obowiązku udzielenia kaucji, ani udzielenia innych gwarancji finansowych, które Kupujący jest zobowiązany spełnić na żądanie Sprzedającego.
 15. Sprzedający nie jest związany kodeksem dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (t.j. Dz. U. 2017r. poz. 2070).
 16. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy nie są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka.

 

§ 2 PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia są składane poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia dostępnego w Sklepie Internetowym.
 2. Przy wypełnianiu Formularza Zamówienia lub Formularza Rejestracji Kupujący powinien dochować należytej staranności w celu poprawnego wpisania wymaganych przez Sprzedającego danych, którymi są: imię i nazwisko, adres (zamieszkania, do korespondencji?), numer telefonu , adres email, adres dostawy; w przypadku podmiotu gospodarczego: pełna nazwa firmy i NIP; nadany przez Sprzedającego numer klienta - jeśli podmiot gospodarczy taki posiada. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
 3. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest:
  a) wypełnienie Formularza Zamówienia, tj. podanie wszystkich niezbędnych danych w celu złożenia Zamówienia jednorazowego bez konieczności zakładania Konta lub
  b) rejestracja w Sklepie Internetowym poprzez założenie Konta, tj. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracji i podanie wymaganych w tym celu danych, oraz potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz z Polityką Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka na Formularzu Zamówienia/Formularzu Rejestracji.
 4. Dokonanie wyboru formuły („kliknięcie” okienka) „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Na adres poczty elektronicznej Kupującego podany podczas rejestracji, bądź podczas składania Zamówienia jednorazowego, zostanie przez Sprzedającego wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie do realizacji Zamówienia lub zawierająca informację, o której mowa w pkt 5 poniżej. W wiadomości potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji będą wyszczególnione: dane Sprzedającego, zamówione Towary, numer Zamówienia, Koszt Zamówienia oraz wybrany sposób zapłaty, termin i sposób dostawy Towaru, sposób kontaktu ze Sprzedającym, informacja o możliwości odstąpienia od umowy, warunki gwarancji.
 5. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia z powodu braku dostępności Towaru (np.: wyczerpanie się zapasów), Kupujący otrzymuje informację o przeszkodach w realizacji Zamówienia. W takim przypadku Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (zgoda na wydłużenie czasu oczekiwania na Towar lub rezygnacja z Zamówienia w całości lub części) i informuje o tym Sprzedającego poprzez zwrotne wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 6. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z części lub całości Zamówienia, łączny pokryty przez Kupującego Koszt Zamówienia, zostanie przez Sprzedającego zwrócony niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyrazi zgodę na użycie innego sposobu zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zamówione Towary są dostarczane pod adres wskazany w Zamówieniu.
 8. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem dyspozycji ust. 5 niniejszego paragrafu.
 9. Zamawiający otrzymuje potwierdzenia o zmianie statusu Zamówienia na adres e-mail podany w Formularzu Rejestracji.
 10. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja następuje według kolejności dokonanych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 11. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT według wskazania Kupującego.
 12. Kupujący nie ma możliwości wprowadzania zmian w Zamówieniu samodzielnie. Zmiana jest możliwa wyłącznie przed dokonaniem płatności za Zamówienie i następuje poprzez kontakt telefoniczny z operatorem Sklepu Internetowego pod nr tel.: 032 2220321 lub za pośrednictwem adresu e-mail: info@sklep-viessmann.pl. W takim wypadku potwierdzenie zmiany Zamówienia przez Sprzedawcę jest wysyłane na wskazany w Zamówieniu adres e-mailowy Kupującego.
 13. Faktura wysyłana jest w formie papierowej po realizacji dostawy lub drogą maiową za pośrednictwem adresu e mail: info@sklep-viessmann.pl na życzenie Kupującego.
 14. Przesyłki zagraniczne nie są realizowane przez sklep-viessmann.pl .

 

§ 3 DOSTAWA I PŁATNOŚCI

 1. Zamówione Towary będą dostarczone za pośrednictwem firm spedycyjnych wskazanych przez Sprzedającego.
 2. Koszty dostawy są zależne od formy płatności, wielkości zamówienia, wyboru sposobu dostawy i podawane podczas wypełniania Formularza Zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Dostępne warianty dostaw to przesyłka kurierska GLS - , paczkomat InPost, przesyłka kurierska Hellmann -..
 3. Możliwe formy płatności:
  a) karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. zgodnie z obowiązującym u tego operatora regulaminem świadczenia usług,
  b) płatność online realizowana przez operatora płatności Paynow, zgodnie z regulaminem płatności, który Kupujący musi zaakceptować podczas wyboru sposobu płatności w trakcie procesu Rejestracji płatności,
  c) płatności ratalne, po podpisaniu umowy kredytowej online z proponowanym w Sklepie Internetowym bankiem.
 4. O wybranej formie płatności decyduje Kupujący przy wypełnianiu Formularza Zamówienia, akceptując jednocześnie wymagany przez operatora usługi lub bank regulamin świadczenia usługi.
 5. Dostawy realizowane są na wskazany w Formularzu Zamówienia adres. Przy wydaniu Towaru pobierany jest podpis odbiorcy.
 6. Towar jest dostarczany Kupującemu niezwłocznie po potwierdzeniu realizacji Zamówienia na wskazany adres email przez Kupującego, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia, z zastrzeżeniem dyspozycji ust. 5 niniejszego paragrafu.

 

§4 REKLAMACJE

 1. Sprzedający jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Towar zgodny z umową sprzedaży. Wszelkie wady Towaru polegające na jego niezgodności z umową sprzedaży Kupujący może zgłaszać Sprzedającemu w ramach niżej  określonych warunków reklamacji.
 2. Reklamacje Towarów mogą być składane na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego (dalej jako: k.c.) o rękojmi, a w przypadku Klientów będących konsumentami lub traktowanych na równi z konsumentami, o których mowa w art. 556 4 k.c., na podstawie wskazanej w pkt 6 poniżej. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Kliencie będącym konsumentem, należy przez to rozumieć także osoby fizyczne, o których mowa w art. 556 4 k.c.
 3. W przypadku Towaru, dla którego Sprzedający udzielił gwarancji jakości, reklamacje są rozpatrywane na podstawie wydanych wraz z Towarem warunków gwarancji.
 4. Klientowi przysługuje wybór uprawnień, z których będzie korzystał w przypadku składania reklamacji na zakupiony Towar
 5. W przypadku Kupującego, którego łączy ze Sprzedającym umowa o współpracy z Firmą Partnerską, postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się. Wszelkie kwestie dotyczące odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru, w tym z tytułu rękojmi i gwarancji, określają łączące Strony Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS).
 6. Zakres i podstawa odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży jest określona ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 287 z późn. zm.) oraz ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.1740 z późn. zm.).
 7. Kupujący może dokonać zawiadomienia o niezgodności Towaru z umową Ssprzedaży na adres poczty elektronicznej: info@sklep-viessmann.pl lub pisemnie na adres: Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, wypełniając Formularz reklamacji, którego wzór jest zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 8. Towar jest niezgodny z umową w szczególności jeżeli:
  a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy sprzedaży, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d) został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.
 9. Towar ma wadę także w razie nieprawidłowego jego zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.
 10. Proces reklamacji w ramach gwarancji jakości na Towar jest szczegółowo opisany w warunkach gwarancji produktu, które zostają wydane Kupującemu wraz z Towarem .
 11. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na Towar wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedającego Kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego. Sprzedający może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru.
 12. Kupujący może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania, jest jednak obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
 13. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Viessmann Sp. z o.o. ul. Gen. Jerzego Ziętka 126, 41-412 Mysłowice z dopiskiem „e-commerce”.
 14. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od jej odbioru. Formę ustosunkowania się wybiera Kupujący składając reklamację (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na wskazany w treści reklamacji adres). Jeżeli jednak Kupujący nie dokona wyboru, Sprzedający ustosunkuje się do żądań reklamacji pisemnie.
 15. Udzielona na sprzedany Towar gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności Towaru z umową.
 16. Wzór formularza reklamacji z tytułu rękojmi/gwarancji jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie Towaru. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu Towarów , które dostarczane są osobno, termin do odstąpienia od umowy wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z Towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniego z Towarów. W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towarów dostarczanych partiami lub w częściach, prawo do odstąpienia wygasa w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części Towarów, lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniej partii lub części Towarów.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład wypełniając formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Kupujący powinien wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: info@sklep-viessmann.pl lub pocztą na adres Viessmann Sp. z o.o. ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław. Kupującemu niezwłocznie zostanie przesłane potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru Kupujący otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Towar stanowiący przedmiot umowy sprzedaży, odnośnie do której Kupujący złożył oświadczenie o odstąpieniu należy odesłać lub przekazać do Sprzedającego na adres: Viessmann sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru. .
 9. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Kupujący, którego łączy ze Sprzedającym umowa o współpracy z Firmą Partnerską dokonuje zwrotu Towaru na zasadach wynikających z Ogólnych Warunków Sprzedaży (OWS) i w tym zakresie postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się.
 10. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Określenie wartości potrącenia zwróconego towaru dokonane zostanie po oględzinach pracowników magazynu w oddziale Viessmann Wrocław. Zmniejszenie wartości zwracanego towaru może w danym przypadku polegać np. na  konieczności pokrycia kosztów czyszczenia ewentualnie naprawy urządzenia lub opakowania.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  j) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 12. Wzór formularza odstąpienia od umowy jest załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 13. Do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej stosuje się analogiczne zasady jak do odstąpienia od umowy sprzedaży. W przypadku odstąpienia zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej w Koncie Klienta oraz informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych, w formie plików PDF.

 

§ 6 DODAWANIE OPINII O TOWARACH

 1. Kupujący oraz inne osoby korzystające ze Sklepu Internetowego mają prawo wydawać opinie o Towarach wyłącznie na niżej opisanych warunkach.
 2. Poprzez Opinię rozumie się wszelkie informacje, wrażenia i komentarze dotyczące Towarów, których zakup jest lub był możliwy za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Opinia może pochodzić od użytkownika oraz od osoby niebędącej użytkownikiem Towaru oferowanego przez Sprzedającego (dalej jako: Opiniodawca ). Sprzedający nie zapewnia udostępniania wyłącznie takich Opinii, które są potwierdzone zakupem Towaru dokonanym przez Opiniodawcę, jednak w każdym przypadku Sprzedający publikuje informację o źródle pochodzenia Opinii.
 3. Opiniodawca może zamieścić Opinię wykorzystując odpowiednią funkcjonalność w interfejsie Sklepu Internetowego (okienko przeznaczone do wystawienia Opinii). Zamieszczenie Opinii wymaga potwierdzenia (znaczek „x” w odpowiednim okienku /checkboxie) faktu zapoznania się i zaakceptowania przez Opiniodawcę treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Opiniodawca wraz z treścią Opinii może zamieścić ocenę danego Towaru dostępnego w Sklepie Internetowym wg podanej w formularzu skali.
 5. Opublikowanie Opinii wymaga podania przez Opiniodawcę jego adresu e-mail (niewidocznego dla innych użytkowników Sklepu Internetowego) albo podpisu przy użyciu pseudonimu (nicka) lub imienia i nazwiska Opiniodawcy. Wyżej wymienione dane mogą być przez Sprzedawcę wykorzystane w celu weryfikacji wypowiedzi zawartej w Opinii oraz jej twórcy, w szczególności do skontaktowania się z Opiniodawcą w związku z opublikowaną Opinią.
 6. Opinia wymaga sporządzenia w języku polskim, zachowania zasad poprawnej polszczyzny oraz nieużywania zwrotów uznawanych powszechnie za wulgarne. Ponadto, Opiniodawca przyjmuje do wiadomości, że Sprzedającemu przysługuje prawo odrzucenia Opinii zawierających co najmniej jeden z niedopuszczalnych elementów wypowiedzi opisanych w pkt 9 niniejszego Regulaminu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikowania Opinii, w tym:
  ● decydowania o umieszczeniu na stronie Sklepu Internetowego lub odrzuceniu Opinii w przypadku naruszenia przez Opiniodawcę zasad sporządzania opinii opisanych w pkt 6 w zw. z pkt 9 niniejszego paragrafu;
  ● dokonania sprawdzenia, czy Opinia pochodzi od osoby, która jest nabywcą Towaru albo jest jego użytkownikiem.
 8. Weryfikacja Opinii przez Sprzedającego następuje w terminie 14 dni roboczych od daty jej zamieszczenia przez Opiniodawcę, przez co Opinia nie jest publikowana na stronie Sklepu Internetowego automatycznie. Weryfikacja Opinii następuje wyłącznie w oparciu o kryteria opisane w pkt 7 powyżej. Sprzedający nie zamieszcza i nie zleca zamieszczania nieprawdziwych Opinii, ani też nie zniekształca i nie zleca zniekształcania Opinii w celu promowania Towarów podlegających ocenie.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo nieopublikowania lub usunięcia już opublikowanej Opinii, która:
  a) narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa,
  b) zawiera treści sprzeczne z dobrymi obyczajami, w tym treści powszechnie uznawane za wulgarne lub obraźliwe,
  c) zawiera treści wzywające do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, w tym treści faszystowskie, propagujące przemoc lub mogące zostać zakwalifikowane jako groźby, treści obrażające uczucia religijne, mające charakter pornograficzny lub erotyczny,
  d) narusza prawa autorskie, inne prawa własności intelektualnej, jak również tajemnice handlowe osób trzecich,
  e) narusza dobra osobiste jakichkolwiek osób fizycznych lub prawnych,
  f) zawiera jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich, adresy e-mail, odnośniki do innych stron internetowych, w tym treści zawierające oferty handlowe lub ceny towarów lub/i usług,
  g) zawiera treści oszukańcze lub mogące wprowadzić w błąd co do funkcjonalności i przydatności towaru lub usługi do określonego przez Sprzedawcę użytku,
  h) zawiera rozbieżność między oceną wyrażoną w formie gwiazdek w ramach podanej w formularzu skali, a treścią opinii,
  i) pozostaje w sprzeczności z pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Sprzedający może zamieścić swój komentarz do wystawionej Opinii poprzez jego publikację w odpowiedzi widocznej w ten sposób w interfejsie Sklepu Internetowego. Komentarz Sprzedającego będzie każdorazowo oddzielony od wystawionej Opinii za pomocą znaku specjalnego zgodnie ze wzorem poniżej:
  ---
  odpowiedź Sklepu Viessmann:
  treść odpowiedzi
  ---
 11. Sprzedający nie gwarantuje udostępniania wyłącznie takich Opinii, które są potwierdzone zakupem opiniowanego Towaru przez Opiniodawcę, przy czym Sprzedający oznacza każdą opublikowaną Opinię jako potwierdzoną lub niepotwierdzoną zakupem.
 12. Oznaczenie Opinii jako „potwierdzonej zakupem” następuje wyłącznie w odniesieniu do Opinii, w stosunku do której Sprzedający posiada zweryfikowane na podstawie dostępnych mu środków informacje, że pochodzi ona od Opiniodawcy, który nabył dany Towar. W szczególności dotyczy to Opinii zostawionej przez Kupującego, który po dokonaniu zakupu Towaru otrzymał do Sprzedającego wiadomość e-mail zawierającą prośbę o pozostawienie Opinii.
 13. Opinie niepochodzące bezpośrednio od użytkowników Towarów, których dotyczy Opinia, oznaczone będą w sposób umożliwiający identyfikację ich pochodzenia.
 14. W przypadku, w którym Opinia będzie nosiła cechy utworu w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) Opiniodawca w chwili zamieszczenia Opinii (także jej postaci niedokończonej) udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, ani terytorialnie licencji, z prawem do udzielenia przez Sprzedającego sublicencji dla dowolnie wybranego przez Sprzedającego sublicencjobiorcy, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 15 niniejszego paragrafu.
 15. Licencja, o której mowa w pkt 14 powyżej zostaje udzielona Sprzedającemu przez Opiniodawcę na wszystkich znanych w chwili zamieszczenia Opinii polach eksploatacji, w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Opinii – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Opinii, w tym technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi, multimedialnymi, plastycznymi,  audiowizualnymi, fonograficznymi, zapisu magnetycznego oraz innymi technikami znanymi w chwili udzielenia praw licencyjnych;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Opinię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania Opinii w sposób inny, niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wyświetlenie, wystawienie, odtworzenie, nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
 16. Opiniodawca upoważnia Sprzedającego do publikacji Opinii bez oznaczenia jego autorstwa oraz upoważnia Sprzedającego do przetłumaczenia treści Opinii na dowolny język i wykorzystywania tak przetłumaczonej treści na warunkach wynikających z zakresu udzielonej licencji.
 17. Opiniodawca oświadcza, że zamieszczona przez niego Opinia będzie wolna od wad prawnych, w tym nie będzie zawierała jakichkolwiek zapożyczeń mogących naruszać prawa autorskie osób trzecich. W przypadku, w którym powyższe zapewnienie nie polegałoby na prawdzie, wyłączną odpowiedzialność z tytułu naruszenia jakichkolwiek majątkowych lub osobistych praw osób trzecich ponosić będzie Opiniodawca.
 18. Opiniodawca ma prawo zgłaszać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zamieszczania Opinii, naruszenia jego praw, w tym praw określonych w niniejszym §6 Regulaminu w formie:
  ● pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 3 Regulaminu, z dopiskiem „Reklamacja opinii”.
  ● elektronicznej na adres info@sklep-viessmann.pl ze wskazaniem w tytule wiadomości dopisku: „Reklamacja  opinii”
 19. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Opiniodawcy, adres pocztowy lub elektroniczny do korespondencji z Opiniodawcą, opis zdarzenia (reklamacji), którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 20. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji wraz ze wskazaniem uzasadnienia rozstrzygnięcia. O decyzji Sprzedającego Opiniodawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w formie elektronicznej na podany przez Opiniodawcę adres e-mail.
 21. W przypadku powstania sporu dotyczącego rozpoznania reklamacji, Sprzedający i Opiniodawca będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w terminie 30 dni od daty jego zaistnienia, spór będzie rozstrzygany w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W tym zakresie postanowienia §10 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

§ 7 ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Sprzedawca i Kupujący mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wypowiedzenia w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 2. Kupujący może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania żadnej przyczyny przez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu pisemnie na adres: Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław. Umowa rozwiązuje się po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że strony zgodnie postanowią skrócić okres wypowiedzenia.
 3. Sprzedający może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w przypadku, gdy Kupujący rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności w przypadku, gdy dostarcza treści zabronione przez obowiązujące prawo. Wypowiedzenie jest możliwe po wcześniejszym wezwaniu Kupującego, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, do usunięcia naruszenia.
 4. Sprzedający zapewnia archiwizację historii zakupów ujawnionej na Koncie, która może zostać - na żądanie Kupującego zgłoszone w terminie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – przekazana Kupującemu w formacie plików PDF.

 

§ 8 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności, opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Polityka prywatności".
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonania zakupu oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego, które wymagają̨ podania danych osobowych.
 4. Wszelkie istotne informacje i przysługujące Kupującemu prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Sprzedającego są dostępne pod adresem Viessmann Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław. Kupujący zakładając Konto lub wypełniając jednorazowy Formularz Zamówienia jest zobowiązany potwierdzić fakt zapoznania się z zasadami przetwarzania danych przez Sprzedającego.
 5. Odbiorcami danych osobowych Usługodawców mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład GRUPY VIESSMANN (wymienione w Deklaracji ochrony danych).

 

§ 9 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej oraz w Sklepie Internetowym Sprzedającego (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez jego pisemnej zgody.

 

§ 10 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Kupujący posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a) Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 lipca 2017r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017 poz. 1356);
  b) Kupujący jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedającym. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  c) Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresami email podanymi na stronie internetowej www.federacja-konsumentow.org.pl oraz przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest:|
  a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulamin i skutkujących koniecznością zmodyfikowania jego postanowień w celu zachowania zgodności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  b) konieczność dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, zakazów, orzeczeń, postanowień, wytycznych, interpretacji lub decyzji władz publicznych;
  c) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną;
  d) zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
  e) zmiana danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych lub linków zamieszczonych w Regulaminie;
  f) konieczność usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich;
  g) przeciwdziałanie nadużyciom;
  h) poprawa obsługi Kupujących;
  i) zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Sklepu Internetowego, przy czym zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na Zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego, które będą realizowane na zasadach dotychczasowych, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie będą stanowiły inaczej.

Formularz odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny

 

Wrocław, 30 kwietnia 2024 r.